ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όπου δεν έχει ιδρυθεί Σύλλογος, φροντίζουμε για την ίδρυση, με βάση τον αστικό κώδικα: Σύλλογος γονέων ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα. Συστεγαζόμενα σχολεία δεν μπορεί να έχουν ενιαίο σύλλογο, εκτός από τα σχολεία που λειτουργούν ενιαία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Για την ίδρυση συλλόγου γονέων χρειάζονται το λιγότερο 21 γονείς, οι οποίοι σε γενική συνέλευση θα αποφασίσουν για το καταστατικό του και θα εκλέξουν προσωρινή διοίκηση. Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο πρωτοδικείο της έδρας τους, στην οποία επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και την ημερομηνία, ώστε να γίνει η εγγραφή του συλλόγου στο πρωτοδικείο.

Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη. Τότε, η προσωρινή διοίκηση φροντίζει ώστε να γίνουν αρχαιρεσίες σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98 & τον Ν. 2621/98 και μέσα στα χρονικά πλαίσια που αυτός ορίζει. Ένωση Συλλόγων Γονέων ιδρύεται από τους Συλλόγους Γονέων κάθε Δήμου ή Κοινότητας. Για την ίδρυση Ένωσης Γονέων απαιτούνται δυο τουλάχιστον σύλλογοι γονέων του ίδιου Δήμου και η ίδια διαδικασία. Αν σε κάποιο Δήμο ή Κοινότητα υπάρχει μόνο ένα σχολείο, ο σύλλογος γονέων του συμμετέχει απευθείας στην Ομοσπονδία μ? έναν εκπρόσωπο. 3. Για την ίδρυση Ομοσπονδίας απαιτούνται τουλάχιστον δυο ενώσεις του ίδιου νομού και η προαναφερόμενη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων ή υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος, τότε τη σύγκληση ? και μόνο ? της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Γονέων ή της Ομοσπονδίας Γονέων ή της ΑΣΓΜΕ, κατά περίπτωση, έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ο Νομάρχης και ο Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα .

Καθήκον των ανωτέρων οργάνων είναι να βοηθούν στην ίδρυση οργάνων της κατώτερης βαθμίδας. Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η σχολική επιτροπή υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων κλπ υπαρχόντων του συλλόγου. Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος και της ομοσπονδίας η νομαρχία.